ProfessioneelInloggen

Juridische kennisgeving en algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van MyDimm S.R.L.

Artikel 1: Preambule

De onderhavige voorwaarden regelen de relatie tussen, enerzijds, MYDIMM SPRL, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer BE0667.529.650 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4837 Baelen, Rue des Bas-Fourneaux 5, en, anderzijds, personen die een aankoop wensen te doen bij MYDIMM SPRL via de websites http://www.mydimm.com; http://www.mydimm.eu; http://www.mydimm.be; http://www.mydim.be; http://www.mydim.eu (hierna "DE KLANT" genoemd).

Identificatie
Bedrijfsnaam: SPRL MYDIMM
BTW: BE0667.529.650
Handelsnaam: MYDIMM
Website: www.mydimm.com, www.mydimm.eu, www.mydimm.be, www.mydim.be, www.mydim.eu , E-mail: info@mydimm.com

Telefoon: +32 (0) 87 59 10 87 of 0032 (0) 491 92 02 27
E-mail: info@mydimm.com

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Olivier Baert.

Contactpersoon voor vragen over persoonsgegevens: privacy@mydimm.com.

SRL MYDIMM brengt, via het web, meubels op de markt die in overeenstemming zijn met de door de klant verstrekte maten, onder de merknaam "MYDIMM", hierna te noemen "het product".

Dit product wordt gepresenteerd op de website www.mydimm.com / www.mydimm.eu / www.mydimm.be / www.mydim.be / www.mydim.eu (hierna te noemen "de website") die voor iedere gebruiker via het internet toegankelijk is.

Artikel 2: Doel

Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopvoorwaarden tussen SRL MYDIMM en de Klant vast te leggen vanaf de bestelling tot aan de diensten, inclusief betaling en levering. Zij regelen alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling tot aan de levering op het afhaalpunt.

Artikel 3: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

De partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend worden beheerst door het onderhavige contract, met uitsluiting van alle andere voorgaande algemene voorwaarden. Geen enkele bijzondere aankoopvoorwaarde van de klant kan, behoudens voorafgaande formele schriftelijke aanvaarding door SRL MYDIMM, prevaleren boven de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. Elke door de klant gestelde tegenstrijdige voorwaarde is derhalve, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegenstelbaar aan SRL MYDIMM, ongeacht het tijdstip waarop zij onder haar aandacht is gebracht. Indien een voorwaarde zou ontbreken, wordt deze vervangen door de praktijken die in de sector verkoop op afstand gelden voor bedrijven die hun hoofdkantoor in België hebben.

Het feit van het bestellen van het Product impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van enig ander document zoals folders, catalogi, commerciële voorstellen uitgegeven door SRL MYDIMM; De klant moet, voorafgaand aan het valideren van zijn bestelling, zijn kennis en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden aantonen door het aanvinken van een pictogram "Ik keur de algemene verkoopvoorwaarden goed en ik heb ze gelezen" en vervolgens door te klikken op het pictogram "bestelling bevestigen" weergegeven op het scherm. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke juridische transactie betreffende het Product, ongeacht de bestemming ervan.

Artikel 4: Registratie van persoonsgegevens

Door de website te gebruiken om Producten te kopen, gaat de klant akkoord met de overdracht door SRL MYDIMM van de noodzakelijke informatie aan derden (met name banken en financiële diensten) om de creditcard te valideren, waaronder met name het creditcardnummer of relaties met kredietorganisaties, de validatie van de identiteit van de koper, het verkrijgen van voorafgaande autorisatie met betrekking tot een creditcard of de autorisatie van individuele aankooptransacties.

De bankgegevens worden alleen verwerkt en bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de betreffende transactie en worden daarna vernietigd. De klant gaat ermee akkoord dat SRL MYDIMM de bij de bestelling verzamelde informatie gebruikt voor de volgende doeleinden
- Orders en verzoeken verwerken;
- Rekeningen en facturen beheren;
- Facturen vereffenen met dienstverleners;
- Behandelen van vragen, onderzoeken of klachten;
- Incasseren van schulden en andere juridische procedures en elke andere algemene administratieve of commerciële activiteit;

Artikel 5: Bescherming van de privacy

SRL MYDIMM ziet formeel af van het doorverkopen of verspreiden van de verzamelde informatie aan andere bedrijven. MYDIMM SRL maakt er een erezaak van dat u de controle over uw gegevens behoudt. Daarom kunt u de gegevens die u ons hebt verstrekt op elk moment corrigeren, aanvullen of verwijderen via de interface van uw gebruikersaccount.
In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens alsook de EU-verordening 2016/679 vanaf haar toepassing op 25 mei 2018, beschikt u over het recht op toegang, bijwerking, correctie of verwijdering van uw gegevens.

Artikel 6: Bestelprocedure

Alvorens een bestelling te plaatsen, moet de Klant zich identificeren (artikel 6.1), verklaren dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt (6.2) en zijn bestelling doorgeven (6.3).

6.1 Identificatie

De Klant die een bestelling wil plaatsen, moet zich eerst identificeren. Daartoe dient hij/zij, volgens de online verstrekte informatie, een formulier in te vullen dat hem/haar ter beschikking wordt gesteld waarin hij/zij zijn/haar naam, voornaam (of bedrijfsnaam), alsmede zijn/haar e-mailadres, postadres en afhaaladres, alsmede zijn/haar telefoonnummer aangeeft. SRL MYDIMM behoudt zich het recht voor om de juistheid van alle door de Klant ingevoerde informatie te controleren en in het bijzonder zijn identiteit en adres.

6.2 Aanvaarding van deze voorwaarden

Zodra de Klant zich heeft geïdentificeerd overeenkomstig artikel 6.1. hierboven, geeft hij aan kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden door het icoontje "Ik keur de algemene verkoopvoorwaarden goed en heb ze gelezen" op het scherm aan te kruisen.

6.3 Validering van de bestelling

Via de website kan de klant nauwkeurig bepalen welk product hij/zij wenst te bestellen. Dit product wordt op maat gemaakt, in overeenstemming met de instructies die de klant via de webinterface doorgeeft. De klant dient zorgvuldig de exacte afmetingen door te geven, die SRL MYDIMM zal respecteren, met inachtneming van de gebruikelijke technische toleranties en op voorwaarde dat de bestelling niet om technische redenen onmogelijk kan worden uitgevoerd.

De klant staat als enige garant voor de juistheid van de meegedeelde maten of de gekozen opties, aangezien SRL MYDIMM geen middelen heeft om de juistheid hiervan en de overeenstemming van de bestelling met de behoeften van de klant te controleren. Door de webinterface te gebruiken, erkent de klant dat hij/zij technisch in staat is zijn/haar behoeften te bepalen en het gewenste product te definiëren volgens het sjabloon van de webinterface. De weergave op het scherm is niet contractueel bindend, het geeft een benaderend beeld van het product binnen de grenzen van de gebruikte media. Alleen de in het overzicht (bestelmandje) vermelde maten kunnen worden gebruikt om het product te definiëren. Wat de gebruikte materialen betreft, wordt de klant verzocht zich ervan te vergewissen dat de beschrijving overeenstemt met zijn behoeften: de klant heeft de mogelijkheid monsters te bestellen die hem zo spoedig mogelijk per post zullen worden toegezonden ( tabblad "Monsters").

De klant wordt uitgenodigd om in geval van twijfel, vraag of aarzeling contact op te nemen met www.mydimm.com via de hierboven vermelde contactgegevens ("identificatie"). De klant zal alle nodige bijstand krijgen voor zijn bestelling. De online verstrekte bijstand is in dit opzicht slechts indicatief en kan geen voorrang hebben op de gepersonaliseerde bijstand die per e-mail en/of telefoon zal worden verleend.

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De klant bevestigt zijn voorbestelling op de website door de samenvatting van de door hem gedefinieerde en in het winkelmandje geplaatste producten te valideren. Vervolgens wordt een bevestigingsmail naar de klant gestuurd. Deze e-mail bevat de samenvatting van de bestelde producten en heeft de waarde van een bestelbon.

Binnen twee werkdagen informeert SRL MYDIMM de klant over de beschikbaarheid van het product en de productietijd. Deze e-mail vermeldt de eventuele eis van een aanbetaling voorafgaand aan de registratie van de bestelling. De klant moet vervolgens zijn bestelling bevestigen door een link te volgen in de hem toegezonden e-mail. Zodra deze bevestiging is ontvangen en, indien van toepassing, na betaling van de vereiste aanbetaling, is de bestelling definitief en opgenomen in het productieschema van SRL MYDIMM.

SRL MYDIMM behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren:
- Een klant waarmee een geschil is over de betaling van een vorige bestelling.
- Die technisch niet haalbaar blijkt te zijn.
- die niet binnen een korte periode of om redenen buiten de controle van MYDIMM SPRL kan worden voldaan (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: materialen niet op voorraad bij de leverancier).

Artikel 7: Sluiting van de koopovereenkomst

Het verkoopcontract tussen de Klant en MYDIMM SPRL komt pas tot stand wanneer de Klant zijn bestelling heeft bevestigd (en, indien van toepassing, de vereiste aanbetaling heeft gedaan) in antwoord op de e-mail van MYDIMM SPRL waarin hij wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product en de productietijd.

Artikel 8: Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1 Prijs

De prijzen van het op de website toegankelijke Product zijn prijzen inclusief alle belastingen en heffingen, exclusief transportkosten (behalve voor verkopen met levering in andere landen dan België en Luxemburg, in welk geval extra heffingen en/of belastingen kunnen worden toegepast, zoals gespecificeerd in art. 9 van deze algemene voorwaarden).

De totale prijs van het Product (hierna te noemen "de Prijs") dat de Klant van plan is te bestellen, staat vermeld in de e-mail van SRL MYDIMM waarin de beschikbaarheid van het product en de productietijd worden meegedeeld. De Prijzen worden uitgedrukt en betaald in euro's. Vermelding van Prijzen in andere valuta dan de euro wordt uitsluitend ter informatie gegeven.

8.2 Betalingsvoorwaarden

Betaling kan elektronisch geschieden via Bancontact/ Mister Cash en Visa/Mastercard. SRL MYDIMM behoudt zich het recht voor om pas met de fabricage van het bestelde product te beginnen na ontvangst van een aanbetaling die vereist is in de e-mail van SRL MYDIMM waarin de beschikbaarheid van het product en de fabricagetijd worden meegedeeld. In ieder geval zijn alle facturen van SRL MYDIMM binnen 30 dagen betaalbaar.

Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, brengt een interest op tegen de Belgische wettelijke rentevoet vermeerderd met 3%, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien wordt elke op de vervaldag niet betaalde factuur verhoogd met een forfaitaire boete van 12%. In afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek komen partijen overeen de eigendomsoverdracht uit te stellen tot de dag van volledige betaling door de Klant. In de tussentijd blijven de geleverde goederen het exclusieve eigendom van SRL MYDIMM.

Artikel 9: Vervoer en aflevering

9.1 Tijdstip en levering

Het Product wordt geleverd op het door de Klant op het moment van bestelling gekozen afhaaladres, binnen een redelijke termijn die op de website is gedefinieerd, afhankelijk van de geografische gebieden van bestemming van de bestelling, door tussenkomst van de door SPRL MYDIMM aangewezen vervoerder en onder de eigen voorwaarden van laatstgenoemde. De op de website aangegeven levertijden dienen slechts ter informatie en vormen geen vaste verplichting tot levering binnen de genoemde termijn. SPRL MYDIMM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering in geval van onjuiste invoer van het leveringsadres, een staking van de vervoerder of een ander geval van overmacht.

9.2 Transportkosten

De transportkosten zijn voor rekening van de koper. Het precieze bedrag van de leveringskosten staat vermeld in de e-mail van SRL MYDIMM waarin de klant wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product en de productietijd. Voor elke specifieke bestelling/levering naar een ander land dan België of Luxemburg, wordt de klant verzocht vooraf contact op te nemen met SRL MYDIMM om de leveringskosten te kennen. Deze kosten variëren afhankelijk van de plaats van levering.

9.3 Douanerechten en andere lokale belastingen

In geval van levering in een ander land dan België of Luxemburg zijn de douanerechten en andere lokale belastingen in het land van de ontvanger volledig ten laste van de Klant.

9.4 Risicolast

De risico's in verband met verlies of beschadiging van het Product worden gedragen door SRL MYDIMM gedurende de gehele duur van het transport van het Product en tot aan de levering van het Product. In geval van schade of een ander probleem moet de Klant zijn bedenkingen aan SRL MYDIMM kenbaar maken per aangetekende brief of per e-mail, uiterlijk binnen 48 uur na de levering. Wat betreft schade die verband houdt met de levering (product beschadigd tijdens het transport), is de Klant verplicht om eventuele schade te noteren op het ontvangstbewijs dat door de vervoerder/bezorger wordt overhandigd. Bij gebreke hiervan wordt de levering geacht zonder schade te hebben plaatsgevonden. SRL MYDIMM kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de ontvanger afwezig is bij de levering van het product.

Artikel 10: Intellectuele rechten

SRL MYDIMM bezit alle rechten op de elementen waaruit haar website bestaat en op de verpakking van haar producten. De afbeeldingen, teksten, namen en logo's op de website en op de Producten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan de exploitatie wettelijk is geregeld door SRL MYDIMM. Het raadplegen van de website of het bestellen van de Producten houdt geen overdracht in van exploitatierechten (recht op reproductie, recht op weergave, enz.) van de beschermde elementen. De Klant zal de beschermde elementen niet reproduceren, aanpassen, doorgeven aan derden, verhandelen, vertegenwoordigen, vertalen of wijzigen. Elke inbreuk op deze fundamentele verplichtingen kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

SRL MYDIMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen of elke gebeurtenis die als overmacht wordt gekwalificeerd. SRL MYDIMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel of fysiek, die het gevolg kan zijn van een slechte werking of een verkeerd gebruik van het Product. In elk geval is de aansprakelijkheid van SRL MYDIMM beperkt tot de waarde van de bestelling en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks de voorzorgsmaatregelen die bij de voorbereiding van het Product zijn genomen.

SRL MYDIMM kan niet aansprakelijk worden gesteld, jegens de Klant of jegens de ontvanger, voor enige indirecte schade, verlies van werking, winst of omzet die zich op welke wijze dan ook voordoet. SRL MYDIMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het Product, overmacht, storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen, met name van de postdiensten, transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, overstromingen, branden. Zoals vermeld in artikel 9, zijn de op de site van SRL MYDIMM aangegeven levertijden indicatief en vormen zij geenszins een verplichting tot vaste levering binnen de genoemde termijn. SRL MYDIMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering in geval van onjuiste invoer van het leveringsadres, een staking van de vervoerder of een ander geval van overmacht.

Artikel 12: Recht van afstand en vordering

De consument (zoals gedefinieerd in Art. 2, 3° van de Wet van 10.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het goed of het sluiten van het dienstencontract.

Dit verzakingsrecht geldt echter niet voor de verkoop van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (art. 47§4 wet 10.04.2010), in welk geval de consument niet het recht heeft om van de aankoop af te zien.

De klant aanvaardt dus dat het op maat gemaakte product, overeenkomstig de door de klant via de webinterface meegedeelde specificaties, niet onder dit verzakingsrecht valt.

In gevallen waarin het verzakingsrecht van toepassing is, zal SPRL MYDIMM alleen gevolg geven aan de verzaking door de Klant indien de originele verpakking van het Product intact is gebleven en het Product niet is gebruikt of beschadigd.

De kennisgeving van de klant moet per e-mail gebeuren (info@mydimm.com). Bij deze gelegenheid en zodra de koper de bovengenoemde termijn heeft gerespecteerd, ontvangt hij per e-mail een bevestiging van de toestemming tot terugzending.

In geval van terugzending en na SPRL MYDIMM binnen de hierboven genoemde termijn per e-mail op de hoogte te hebben gesteld, zijn de kosten van terugzending van het Product altijd voor rekening van de Klant.
SPRL MYDIMM zal de terugbetaling uitvoeren door overschrijving op een bankrekening, waarvan het nummer moet worden vermeld in de e-mail met de retourmelding.
De terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 30 dagen na de dag waarop SPRL MYDIMM kennis heeft genomen van de wens om afstand te doen en in ieder geval na ontvangst van het geretourneerde Product.

Artikel 13: Garantie

13.1 Het product

MYDIMM BVBA garandeert dat het Product is vervaardigd in overeenstemming met de kwaliteitsnormen die van kracht zijn op Belgisch grondgebied.

SPRL MYDIMM verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen om de kwaliteit van haar Producten te handhaven in het kader van een inspanningsverplichting.

Overeenkomstig de wet genieten consumenten (zoals gedefinieerd in art. 2, 3° van de wet van 10.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, d.w.z. elke natuurlijke persoon die voor andere dan beroepsdoeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt) een leveringsgarantie van 2 jaar.

Elke professionele gebruiker en/of rechtspersoon en/of persoon geregistreerd bij de kruispuntbank voor bedrijven geniet een garantie van een duur en omvang gelijk aan de garantie die door haar leverancier aan SPRL MYDIMM wordt verleend.
In ieder geval kan SPRL MYDIMM nooit aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.

Artikel 14: Nietigheid van een beding

De ongeldigheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden, hetzij als gevolg van een wetswijziging, hetzij als gevolg van een rechterlijke beslissing, heeft geen enkele invloed op de geldigheid en de naleving van alle andere clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 15: Bewijsmateriaal

De in het computersysteem van SPRL MYDIMM bewaarde computergegevens worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de relatie tussen SPRL MYDIMM en de Klant is Belgisch recht van toepassing.
In geval van geschillen zal de Klant eerst contact opnemen met SPRL MYDIMM met als doel een minnelijke oplossing te vinden.
In geval van verzuim zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Verviers bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijzen.
Bij geschillen over de interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is de oorspronkelijke Franse tekst doorslaggevend.
© 2023 MyDimm sprl

Hulp bij het ontwerp van het project

Productie in 15 werkdagen

Een probleem?
We vinden een oplossing binnen 24 uur

check-square-otruckpinterestcomments-o
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram