Disclaimer

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Inleiding
Onderhavige algemene voorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds de BVBA REUL FRERES, die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven onder het nummer 0427.155.237 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in B4700 Eupen, Handelsstrasse 3 en, anderzijds, de personen die bij de BVBA REUL FRERES een aankoop willen doen via de Internetsites http://www.mydimm.com; http://www.mydimm.eu; http://www.mydimm.be; http://www.mydim.be; http://www.mydim.eu (en die verder “DE KLANT” worden genoemd).

Identificatie
firmanaam: BVBA REUL FRERES
BTW: BE 0427.155.237
Handelsmerk: MYDIMM
Internetsites: www.mydimm.com, www.mydimm.eu, www.mydimm.be, www.mydim.be, www.mydim.eu, e-mail: info@mydimm.com

Telefoon: +32 (0) 87 59 10 87

De BVBA REUL FRERES commercialiseert, onder de merknaam “MYDIMM”, via het Internet meubelen die worden gemaakt met inachtneming van de afmetingen die door de klant werden meegedeeld en die verder “het Product” worden genoemd.

Dat product wordt aangeboden op de website www.mydimm.com / www.mydimm.eu / www.mydimm.be / www.mydim.be / www.mydim.eu (verder de “website” genoemd), die via het Internet toegankelijk is voor elke gebruiker.

Artikel 2: Voorwerp
Onderhavige voorwaarden bepalen de verkoopsvoorwaarden tussen de BVBA REUL FRERES en de Klant, voor de bestelling, de betaling en de levering, en de dienstverlening.

Ze regelen alle stappen die nodig zijn tussen het plaatsen van de bestelling tot aan de levering op het afnamepunt.

Artikel 3: Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

Partijen komen overeen dat hun betrekkingen uitsluitend zullen worden geregeld door onderhavig contract, met uitsluiting van alle andere vroegere algemene voorwaarden.
Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande aanvaarding door de BVBA REUL FRERES, kan geen enkele bijzondere aankoopvoorwaarde van de klant voorrang hebben op onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Geen enkele andersluidende voorwaarde die door de Klant wordt gesteld en die niet uitdrukkelijk werd aanvaard, kan worden ingeroepen tegen de BVBA REUL FRERES, ongeacht het ogenblik waarop die aan deze laatste ter kennis werd gebracht.

Indien een voorwaarde ongeldig is, zal ze worden vervangen door de gebruiken die, voor firma’s die hun zetel in België hebben, in voege zijn in de televerkoopsector.

Het feit dat hij het Product bestelt, impliceert dat de Klant onderhavige verkoopvoorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt, met uitsluiting van ieder ander document, zoals brochures, catalogen en handelsvoorstellen van de BVBA REUL FRERES.

Vóór de bekrachtiging van zijn bestelling moet de Klant meedelen dat hij de algemene verkoopvoorwaarden kent en aanvaardt, door het aanvinken van een icoontje “ik heb kennis genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en keur die goed” en door vervolgens te klikken op het icoontje “bevestiging van de bestelling” die op het scherm staat aangegeven.

Onderhavige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke juridische verrichting betreffende het Product, ongeacht de plaats van bestemming ervan.

Artikel 4: Registratie van de persoonsgegevens

Door de website te gebruiken voor het aankopen van de Producten, gaat de Klant ermee akkoord dat de BVBA REUL FRERES noodzakelijke informatie doorgeeft aan derden (meer bepaald aan banken en financiële diensten), om de creditcard te valideren, met inbegrip van, meer bepaald, het creditcardnummer of de betrekkingen met de kredietorganismen, om de identiteit van de koper te valideren, om vooraf een toestemming te krijgen betreffende een creditcard of voor het uitvoeren van individuele aankoopverrichtingen.

De bankgegevens zullen enkel worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de verrichting in kwestie en ze zullen vervolgens worden vernietigd.

De Klant stemt ermee in dat de BVBA REUL FRERES de op het ogenblik van de bestelling ingewonnen informatie gebruikt voor volgende doeleinden:

  • het verwerken van bestellingen en aanvragen;
  • het beheren van rekeningen en facturen;
  • het vereffenen van facturen met dienstverleners;
  • het beheren van verzoeken, onderzoeken of klachten;
  • het innen van schulden en andere gerechtelijke procedures en alle andere algemene administratieve en commerciële activiteiten.

Artikel 5: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De BVBA REUL FRERES verklaart formeel dat zij geen ingewonnen informatie aan andere firma’s zal voortverkopen of meedelen.

Artikel 6: Bestellingsproces

Vooraleer hij een bestelling plaatst, moet de Klant zich identificeren (artikel 6.1), meedelen dat hij onderhavige algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt (6.2) en zijn bestelling doorgeven (6.3).

6.1 Identificatie
Een Klant die een bestelling wil plaatsen, moet zich eerst identificeren. Daartoe moet hij volgens de hem online verstrekte aanwijzingen een hem ter beschikking gesteld formulier invullen, waarop hij meer bepaald zijn naam, voornaam (of firmanaam) moet vermelden, alsook zijn e-mailadres, zijn postadres, het afhaaladres en zijn telefoonnummer.

De BVBA REUL FRERES behoudt zich het recht voor de juistheid van alle door de Klant ingevoerde informatie te controleren, meer bepaald zijn identiteit en adres.

6.2 Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden
Eens de Klant zich heeft geïdentificeerd in overeenstemming met bovenstaand artikel 6.1, verklaart hij dat hij de algemene verkoopvoorwaarden kent en aanvaardt, door het aanvinken van het op het scherm verschijnende icoontje “ik heb kennis genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en keur die goed”.

6.3 Validatie van de bestelling
Op de website kan de klant nauwkeurig bepalen welk product hij wenst te bestellen. Dat product zal op maat worden gemaakt, met inachtneming van de instructies die de klant via de webinterface heeft meegedeeld.

De klant moet ervoor zorgen dat hij de juiste afmetingen meedeelt, die de BVBA REUL FRERES in acht zal nemen onder voorbehoud van de gebruikelijke technische toleranties en voor zover de bestelling niet onuitvoerbaar is om technische redenen.

De klant staat als enige borg voor de juistheid van de meegedeelde afmetingen en de gekozen opties, aangezien de BVBA REUL FRERES over geen enkel middel beschikt om te controleren of die juist zijn en of de bestelling beantwoordt aan de behoeften van de klant. Door de webinterface te gebruiken, erkent de klant dat hij zich technisch bekwaam acht om te bepalen welke zijn behoeften zijn en welk product hij volgens het stramien van de webinterface kiest.

De weergave op het scherm is niet contractueel bindend, doch geeft slechts een benaderend overzicht van het product binnen de grenzen van het gebruikte medium. Het product kan enkel worden bepaald aan de hand van de in de samenvatting (bestelkorf) meegedeelde afmetingen.

Wat de gebruikte materialen betreft, wordt de klant gevraagd zich ervan te vergewissen of de beschrijving overeenstemt met zijn behoeften: de klant kan monsters bestellen, die hem zo vlug mogelijk via de post zullen worden opgestuurd (tab “Monsters”).

Wanneer de klant twijfelt, een vraag heeft of aarzelt, wordt hij verzocht met vermelding van bovengenoemde gegevens (“identificatie”) contact op te nemen met www.mydimm.com. Hij zal dan alle nodige hulp voor zijn bestelling krijgen. De in dat opzicht online verstrekte hulp zal louter indicatief zijn en zal geen voorrang hebben op de geïndividualiseerde hulp die per e-mail en/of per telefoon wordt verstrekt.

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als geldig bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

De klant bevestigt zijn voorbestelling op de Internetsite door de door zijn toedoen bepaalde en in de korf geplaatste producten te valideren.

Dan wordt er naar de klant een e-mail ter bevestiging gestuurd. Deze e-mail bevat de samenvatting van de bestelde producten en geldt als bestelbon.

Dans un délai de deux jours ouvrables la SPRL REUL FRERES informe le client de la disponibilité du produit et du délai de fabrication. Cet e-mail mentionnera l’éventuelle exigence d’un acompte préalable à l’enregistrement de la commande.

Le client doit alors confirmer sa commande en suivant un lien contenu dans le mail qui lui a été adressé.

Dès cette confirmation et, le cas échéant, après paiement de l’acompte exigé, la commande est ferme et inclue dans le planning de fabrication de la SPRL REUL FRERES.

La SPRL REUL FRERES se réserve le droit d’annuler toute commande :

  • d’un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.
  • qui s’avère techniquement irréalisable.
  • qui ne peut être satisfaite à bref délai ou pour des raisons indépendants de la volonté de la SPRL REUL FRERES (à titre d’exemple et non limitativement : matériaux en rupture de stock chez le fournisseur).

 

Artikel 7: Sluiten van het verkoopcontract
Het verkoopcontract tussen de Klant en de BVBA REUL FRERES zal enkel worden gesloten nadat de Klant zijn bestelling heeft bevestigd (en desgevallend het gevraagde voorschot heeft betaald) in antwoord op de e-mail van de BVBA REUL FRERES, waarmee hij wordt geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product en de productietermijn.

Artikel 8: Prijzen en betalingswijzen
8.1
De op de website vermelde prijzen van het Product zijn prijzen met inbegrip van alle heffingen en kosten, maar zonder de transportkosten (behalve voor verkoop met levering in andere landen dan België en Luxemburg, in welk geval er bijkomende kosten en/of heffingen kunnen worden aangerekend, zoals bepaald in artikel 9 van onderhavige algemene voorwaarden).

De totale prijs (verder “de Prijs” genoemd) van het Product dat de Klant van plan is te bestellen, staat vermeld in de e-mail waarmee de BVBA REUL FRERES hem informeert over de beschikbaarheid van het product en over de productietermijn.

De Prijzen zijn in euro uitgedrukt en verschuldigd.

Elke vermelding van de prijzen in andere munten dan de euro wordt enkel ter informatie gegeven.

8.2 Betalingswijzen
De betaling kan elektronisch worden uitgevoerd via Bancontact/ Mister Cash of via Visa/ Mastercard.

De BVBA REUL FRERES behoudt zich het recht voor de fabricage van het bestelde product pas aan te vatten na ontvangst van een voorschot dat wordt gevraagd in de e-mail waarmee de BVBA REUL FRERES de klant informeert over de beschikbaarheid van het product en over de productietermijn.

Alle facturen van de BVBA REUL FRERES zijn hoe dan ook betaalbaar binnen 30 dagen.

Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag brengt interest op tegen de Belgische wettelijke rentevoet, vermeerderd met 3 %, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur wordt bovendien verhoogd met een forfaitaire boetebepaling van 12 %.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek komen partijen overeen om de eigendomsoverdracht uit te stellen tot de dag waarop de Klant de betaling volledig heeft uitgevoerd. Ondertussen blijven de geleverde goederen exclusief eigendom van de BVBA REUL FRERES.

Artikel 9: Vervoer en levering
9.1 Termijnen en leveringen
Het Product wordt op het door de Klant gekozen afnameadres geleverd binnen een redelijke termijn, die op de website is aangegeven naargelang de geografische zones waar de bestelling moet worden geleverd door de door de BVBA REUL FRERES aangestelde vervoerder en tegen de eigen voorwaarden van deze laatste.

De op de website vermelde leveringstermijnen zijn slechts benaderend en vormen geen vaste verbintenis tot levering binnen de opgegeven termijn.

De BVBA REUL FRERES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering, wanneer het leveringsadres verkeerd werd ingevoerd, in geval van staking bij de vervoerder en wegens eender welk ander geval van overmacht.

9.2 Vervoerkosten
De vervoerkosten vallen ten laste van de koper.
Het juiste bedrag van de leveringskosten staat vermeld in de e-mail waarmee de BVBA REUL FRERES de klant informeert over de beschikbaarheid van het product en over de productietermijn.
Voor elke bijzondere bestelling/levering in een ander land dan België of Luxemburg wordt de klant verzocht vooraf contact op te nemen met de BVBA REUL FRERES om de leveringskosten te kennen. Die kosten verschillen naargelang de leveringsplaats.

9.3 Douanerechten en andere plaatselijke heffingen
Bij levering in een ander land dan België of Luxemburg vallen de douanerechten en andere plaatselijke heffingen in het land van bestemming volledig ten laste van de Klant.

9.4 Last van de risico’s
De last van de risico’s in verband met verlies of beschadiging van het Product wordt gedurende heel de duur van het vervoer van het Product en tot aan de levering van het Product gedragen door de BVBA REUL FRERES.
In geval van beschadiging, schade of eender welk ander probleem, moet de Klant zijn voorbehoud, uiterlijk binnen 48 uur na de levering, per aangetekend schrijven of per elektronische post melden aan de BVBA REUL FRERES.
Wanneer het meer bepaald gaat om schade in verband met de levering (een product dat tijdens het vervoer werd beschadigd), moet de Klant elke schade noteren op het bericht van ontvangst dat door de vervoerder/besteller wordt aangeboden. Bij gebrek daaraan zal de levering worden geacht te zijn uitgevoerd zonder schade.
De BVBA REUL FRERES kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de geadresseerde afwezig is bij de levering van het product.

Artikel 10: Intellectuele rechten
De BVBA REUL FRERES beschikt over alle rechten op de elementen die haar website vormen en op de packaging van haar Producten.

De afbeeldingen, teksten, namen en logo’s die op de Internetsite en op de Producten voorkomen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan het gebruik wettelijk is bepaald door de BVBA REUL FRERES.

Het bezoeken van de website en het bestellen van Producten houdt geen afstand in van de gebruiksrechten (reproductierecht, weergaverecht…) op de beschermde elementen.
De Klant mag de beschermde elementen niet reproduceren, aanpassen, doorgeven aan derden, commercialiseren, weergeven, vertalen of wijzigen.

Elke tekortkoming inzake die fundamentele verplichtingen kan leiden tot vervolging.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
De BVBA REUL FRERES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke hinder of schade die inherent is aan het gebruik van het Internet, meer bepaald een onderbreking van de dienstverlening, de aanwezigheid van computervirussen of elk feit dat als een geval van overmacht wordt beschouwd.

De BVBA REUL FRERES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor stoffelijke, onstoffelijke of lichamelijke schade van eender welke aard, die zou kunnen voortkomen uit een slechte werking of een verkeerd gebruik van het Product.

De aansprakelijkheid van de BVBA REUL FRERES zal hoe dan ook beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor gewone vergissingen of nalatigheden die zouden kunnen blijven bestaan ondanks alle voorzorgen die worden genomen in de productielijn voor het Product.

De BVBA REUL FRERES kan tegenover de Klant of tegenover de geadresseerde niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk indirect schadegeval, bedrijfs-, winst- of omzetverlies, dat zich op een of andere manier zou hebben voorgedaan.

De BVBA REUL FRERES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het gesloten contract in geval van uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het Product, van overmacht, van storingen of gehele of gedeeltelijke stakingen, meer bepaald van de postdiensten, de vervoer- en/of communicatiemiddelen, van overstroming of van brand.

Zoals vermeld in artikel 9, zijn de op de website van de BVBA REUL FRERES vermelde leveringstermijnen slechts benaderend en vormen ze in geen geval een vaste verbintenis tot levering binnen de opgegeven termijn.

De BVBA REUL FRERES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering, wanneer het leveringsadres verkeerd werd ingevoerd, in geval van staking bij de vervoerder en wegens eender welk ander geval van overmacht.
Artikel 12: Verzakings- en bezwaarecht
De consument (zoals die wordt bepaald in art. 2, 3° van de wet van 06.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) heeft, zonder boetes en zonder opgave van redenen, het recht de onderneming, binnen 14 kalenderdagen na de dag die volgt op de dag waarop het goed werd geleverd of het dienstverleningscontract werd gesloten, te laten weten dat hij aan de aankoop verzaakt.
Dat verzakingsrecht is evenwel niet van toepassing op de verkoop van goederen die werden gemaakt volgens de specificaties van de consument of die duidelijk werden geïndividualiseerd of die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd of die snel dreigen te worden beschadigd of te vervallen (art. 47§4 van de wet van 06.04.2010), in welk geval de consument niet het recht heeft om aan de aankoop te verzaken.
De klant gaat er dus mee akkoord dat het product dat op maat werd gemaakt met inachtneming van de door de klant via de webinterface meegedeelde specificaties, niet onder dat verzakingsrecht kan vallen.
In de gevallen waarin het verzakingsrecht van toepassing zou zijn, zal de BVBA REUL FRERES enkel aan de verzaking door de Klant gevolg geven, wanneer de oorspronkelijke verpakking van het Product intact gebleven is en wanneer het product niet werd gebruikt of beschadigd.
De mededeling door de Klant moet per e-mail worden gedaan (info@mydimm.com). Wanneer de klant bovengenoemde termijn voor de verzaking in acht heeft genomen, zal die worden bevestigd door een e-mail waarin de terugzending wordt toegestaan.
In geval van terugzending en nadat de BVBA REUL FRERES binnen bovengenoemde termijn per e-mail werd ingelicht, zullen de kosten voor het terugzenden van het Product altijd ten laste van de Klant vallen.
De BVBA REUL FRERES zal de terugbetaling uitvoeren door overschrijving op de bankrekening waarvan het nummer zeker moet worden vermeld in de e-mail waarmee de terugzending wordt aangekondigd.
De terugbetaling zal uiterlijk gebeuren binnen 30 dagen na de dag waarop de BVBA REUL FRERES kennis zal hebben gekregen van de wil tot verzaking en hoe dan ook na ontvangst van het terugbezorgde Product.

ARTIKEL 13: Waarborg

13.1 Het product
De BVBA REUL FRERES garandeert dat het Product wordt gemaakt in overeenstemming met de op het Belgisch grondgebied geldende kwaliteitsnormen.

De BVBA REUL FRERES verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de kwaliteit van haar Producten op peil te houden in het kader van een middelenverbintenis.

In overeenstemming met de wetgeving, profiteren consumenten (zoals die in art. 2, 3° van de wet van 06.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming worden bepaald als iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten verwerft of gebruikt) van een gelijkvormige leveringsgarantie voor de duur van 2 jaar.

Elke professionele gebruiker en/of rechtspersoon et/of persoon die ingeschreven staat bij de kruispuntbank voor ondernemingen, profiteert van een waarborg met dezelfde duur en draagwijdte als de waarborg die aan de BVBA REUL FRERES wordt gegeven door haar leverancier.
De BVBA REUL FRERES kan hoe dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.

Artikel 14: Nietigheid van een bepaling
De nietigheid van een van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, ofwel wegens een verandering van de wetgeving of van een gerechtelijke beslissing, kan in geen geval de geldigheid en de naleving aantasten van alle andere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De elektronische gegevens die worden bewaard in het computersysteem van de BVBA REUL FRERES, worden beschouwd als bewijs van de communicaties, de bestellingen en de betalingen die werden uitgevoerd tussen partijen.

Artikel 16: Toepasbaar recht en bevoegdheid
De betrekkingen tussen de BVBA REUL FRERES en de Klant vallen onder het Belgisch recht.
Bij geschillen zal de Klant zich eerst tot de BVBA REUL FRERES richten om te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.
Als dat niet lukt, zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Verviers bevoegd zijn, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijzen.
De oorspronkelijke Franse tekst is bij geschillen doorslaggevend voor het interpreteren of het uitvoeren van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

© 2014 MyDimm by Reul Frères